Regulament "Cumpara din Showroom"

Regulament concurs "Cumpara din Showroom"

STONEMANIA BIJOU SRL – 12 Decembrie 2022

Perioada de desfășurare a campaniei: 12 Decembrie 2022 – 10 Ianuarie 2023

SECȚIUNEA 1

ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizator: STONEMANIA BIJOU SRL, persoană juridică română, cu adresa de corespondenţă în Aleea Salaj Nr. 10, Bloc 37, Scara 3, Et. 10, Ap. 117, Sector 5, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. j40/271/2013 Cod Fiscal RO31078476, denumită în continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin afișarea acestuia pe pagina oficială a societatii STONEMANIA BIJOU SRL https://www.stonemania.ro, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în cadrul paginii https://www.stonemania.ro. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

Pe perioada campaniei promoționale, Organizatorul va desfășura urmatoarele activități:

• va colecta de la participanți date cu caracter personal (adresa de email, numar de telefon, nume si prenume); conform legii nr. 677/2001, site-ul www.stonemania.ro garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal inregistrate de catre utilizatori pe site și toate drepturile conferite de legile aplicabile titularilor datelor personale.

• va contacta câștigătorul în vederea validării identității acestuia și în vederea acordării premiilor;

• va semna un Proces Verbal de predare-primire premii cu fiecare dintre câștigători

Desfășurarea campaniei conform regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toți participanții. Participarea la această campanie implică acordul expres, luarea la cunoaștinta și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la campanie.

Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră.

SECȚIUNEA 2

LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se va desfășura pe teritoriul României, la adresa magazinului STONEMANIA BIJOU, Bulevardul Carol I Nr. 25, Sector 2, Bucuresti si pe pagina oficiala www.stonemania.ro.

SECȚIUNEA 3

DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 12 Decembrie 2022 – 10 Ianuarie 2023, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

SECȚIUNEA 4

CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1. La această campanie poate participa orice persoana cu domiciliul în România, cunoscând prevederile prezentului regulament, cu care este întru totul de acord, dorește să participe în campanie respectând pașii de la “Secțiunea 5. Mecanismul campaniei” din prezentul regulament.

4.2. La concurs nu au dreptul să participe asociații si angajații STONEMANIA BIJOU SRL și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

Organizatorul își rezerva dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerințele concursului. Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs drept o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date furnizate cu privire la participant adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul va invalida respectiva participare.

SECȚIUNEA 5

5.1 MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Orice persoană care îndeplinește cerințele prevăzute la Secțiunea 4 de mai sus poate participa la prezentul concurs. Un participant este identificat în funcție de datele bonului fiscal.

5.1.1. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să urmeze instrucțiunile de mai jos:

• să achitioneze produse pe un singur bon de minim 50 lei, din oricare dintre magazinele STONEMANIA BIJOU aflate la adresa Bulevardul Carol I Nr. 25, Sector 2, Bucuresti (Magazinul de Cristale, Feng Shui sau Aromaterapie);

• să intre pe pagina www.stonemania.ro/iphone-14/ si sa completeze formularul de inscriere in concurs;

De semnarea, câștigătorilor se va face prin tragere la sorți, prin intermediul site-ului https://www.tragerilasorti.ro/.

Extragerea se va face dupa cum urmeaza:

  • 11 Ianuarie 2023 - Se extrage un castigator. Afișarea câștigatorilor se va face pe pagina www.stonemania.ro si pe rețelele sociale oficiale ale STONEMANIA BIJOU SRL, prin postări dedicate, dupa validarea castigătorilor.

După desemnarea câștigătorilor, acestia vor fi contactati de catre Organizator in termen de maxim 48 de ore în vederea validării identității acestuia și în vederea acordării premiului;

În cazul în care câștigătorul nu raspunde Organizatorului in maxim 48 de ore, acesta nu va fi considerat valid și decade din drepturile de câștigator.

Pentru ca un câștigător să fie considerat valid, acesta trebuie să respecte in totalitate regulamentul platformei www.stonemania.ro/iphone-14/regulament/

Câștigătorul trebuie să pună la dispoziția Organizatorului toate informațiile care pot duce procesul de validare la sfârșit – nume/ prenume, adresă e-mail, adresă de livrare, telefon, copie dupa actul de identitate, proces verbal semnat.

5.2. PREMIUL CAMPANIEI

In urma validării castigatorului, Organizatorul va acorda un premiu în valoare de 4620 lei (TVA inclus), sub forma unui telefon Iphone 14, 128 GB.

Pentru validarea câștigătorilor și acordarea premiului, Organizatorul va menține legătura cu aceștia pe e-mail.

Toate premiile concursului se vor înmâna câștigătorilor în maxim 30 de zile calendaristice de la data încheierii concursului.

SECȚIUNEA 6

CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un participant la concurs să fie validat ca și câștigător, trebuie să îndeplinească, simultan condițiile prevăzute la punctele a, b, c, d, e, f de mai jos:

a) Să îndeplinească condițiile de participare de la Secțiunea 4;

b) Să se înscrie în concurs conform mecanismului prevăzut în Secțiunea 5;

c) Să-i pună la dispoziție Organizatorului datele de contact solicitate în termenul prevăzut la Secțiunea 1;

d) Să ofere orice informații necesare Organizatorului în procesul de validare, menționate la secțiunile 1, 5.1, și 5.2.

e) Să răspundă e-mailului primit de la Organizator, pe adresa furnizată de către câștigător, în vederea procesului de validare, în maxim 48 de ore.

f) Sa prezinte bonul fiscal in original.

SECȚIUNEA 7

TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE CAMPANIEI

Participarea la concurs este posibilă prin achizitionarea produselor din magazinul fizic si inscrierea bonului fiscal pe site-ul www.stonemania.ro.

Orice hotărâre luată de STONEMANIA BIJOU SRL în legătură cu prezentul concurs este finală și nu se supune niciunui recurs, nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la campanie, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele campaniei.

Organizatorul va avea dreptul de a folosi imaginea, numele câștigătorilor în cadrul comunicărilor aferente campaniei, precum și în alte materiale de comunicare, iar castigatorii isi dau in mod expres consimtamantul cu privire la aceste aspecte.

SECȚIUNEA 8

RĂSPUNDERE

9.1. Prin participarea la Concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

9.2. Prin participarea la Concurs, toți câștigătorii sunt de acord să furnizeze Organizatorului datele prevăzute la Secțiunea 1 și să semneze un proces verbal de predare primire a premiului câștigat.

9.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența solicitărilor ce apar ulterior desemnării câștigătorilor.

9.4. Desemnarea câștigătorilor poate fi un eveniment public. Cu acordul expres și neechivoc al câștigătorilor manifestat prin semnarea unei declarații, numele și imaginea acestora pot fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale audio video și tipărituri. Acest acord nu condiționeză acordarea premiilor.

9.5. Prin participarea la Concurs toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

SECȚIUNEA 9

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea participanților, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, precum și comunicări viitoare despre campania la care au participat. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, referitor la transmiterea de informații prin e-mail și alte mijloace electronice.

În intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, trimisă la adresa STONEMANIA BIJOU SRL, Bulevardul Carol I Nr. 25, Sector 2, Bucuresti, o dată pe an, în mod gratuit, compania STONEMANIA BIJOU SRL, va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de intervenție asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii;

3. Dreptul de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

SECȚIUNEA 10

TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să vireze și să declare impozitul pe veniturile obținute din premii de către câștigători, în conformitate cu prevederile legale în vigore.

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigatoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câștigător.

SECȚIUNEA 11

ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezentul concurs poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

SECȚIUNEA 12

 LITIGII

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află Organizatorul.

Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 13 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare este publicat pe pagina www.stonemania.ro. Participarea la această campaniei implică obligativitatea cunoașterii și respectării prevederilor prezentului Regulament de către toți participanții la concurs.